Skip Navigation Links
หน้าหลัก
1.ลงทะเบียน
2. เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมพัฒนาสมรรถนะ กระทรวงยุติธรรม 

ลงทะเบียน
รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก * กรุณาใส่เป็นตัวเลขเท่านั้น ห้ามมีวรรคและอักขระพิเศษ   มี รหัสประจำตัวประชาชน มีในระบบแล้ว กรุณาตรวจสอบ
คำนำหน้า กรุณาเลือกคำนำหน้า
ชื่อ * ภาษาไทย  
นามสกุล * ภาษาไทย  
กรม กรุณาเลือกกรม
สำนัก/กอง/ศูนย์
กลุ่มงาน/ฝ่าย
สายงาน กรุณาเลือกสายงาน
ตำแหน่ง  
ประเภทตำแหน่ง กรุณาเลือกประเภทตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง กรุณาเลือกระดับตำแหน่ง
ลงทะเบียน
 
* (กรุณาใช้ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น เกิดวันที่ 8 เมษายน 2527 Password:08042527)  
 
ตัวอย่าง : user@moj.go.th  

© กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โทรศัพท์ 0-2141-4987 โทรสาร 0-2143-8288

รองรับการทำงานบนโปรแกรม Internet Explorer, Mozilla Firefox และ Google Chrome