Skip Navigation Links
หน้าหลัก
1.ลงทะเบียน
2. เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมพัฒนาสมรรถนะ กระทรวงยุติธรรม 
 ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ
1. ลงทะเบียน
2. เข้าสู่ระบบ
3. ประเมินสมรรถนะ
4. ตรวจสอบผลการประเมินสมรรถนะ ว่าได้ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาครบทุกคนหรือไม่
5. ดูสถิติการประเมินสมรรถนะของกรม หากต่ำกว่าร้อยละ 33 ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้บังคับบัญชาท่านอื่นเข้าร่วมประเมินสมรรถนะด้วย© กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โทรศัพท์ 0-2141-4987 โทรสาร 0-2143-8288

รองรับการทำงานบนโปรแกรม Internet Explorer, Mozilla Firefox และ Google Chrome